Zimathandauza Chiani Kukhala Wa Nsembe

Kuchita Zinthu mu njira ya Yesu, (Mzuzu)

Mu bukhu la chibvumbulutso limati Yesu anatigula ife kukhala ufumu wa nsembe kutumikira Mulungu wathu (Chibvumbulutso 5) ngati tonse tingakhale ansembe tiyenera kudziwa kuti kukhala wansembe ndi chiani ngati tikufuna kukhala ndi mphamvu m’moyo mwathu tiyenera kukhala ndi maganizo a Mulungu pamoyo yathu. Yesu anati “pitani ndipo ndidzakhala nanu” Anatiphunzitsa, chitani chifuniro changa ndipo ndidzakupatsani inu moyo ndi mphamvu. Recorded: 29/8/1996

Download Entire MP3 Album | File size: 25.60MB

  Tracks

 1. Popanda maudindo – ndife tonse Asembe.
  Play | Download | Length: 04:55 | File size: 1.5MB
 2. Kutumukira anthu ndi kuthandiza wina ndi mnzake kukhala Yesu!
  Play | Download | Length: 11:14 | File size: 3.31MB
 3. Kuthetsa Mabvuto
  Play | Download | Length: 14:54 | File size: 4.36MB
 4. Chida chodabwitsa
  Play | Download | Length: 08:59 | File size: 2.66MB
 5. Nyimbo (1)
  Play | Download | Length: 01:31 | File size: 0.52MB
 6. Bwelani Mudzapeleke
  Play | Download | Length: 05:51 | File size: 1.76MB
 7. Musakwirire Luntha lanu
  Play | Download | Length: 15:33 | File size: 4.54MB
 8. Afunseni kuti akhale Ansembe (gawo lo yamba)
  Play | Download | Length: 02:14 | File size: 0.73MB
 9. Nyimbo (2)
  Play | Download | Length: 04:21 | File size: 1.34MB
 10. Afunseni kuti akhale Ansembe (gawo lo chiwiri)
  Play | Download | Length: 05:17 | File size: 1.6MB
 11. Pamene Yesu ali——————chimo silingakhale
  Play | Download | Length: 08:13 | File size: 2.44MB
 12. Nyimbo (3)
  Play | Download | Length: 02:36 | File size: 0.83MB

©1985-2013 JesusLIfeTogether.com All Rights Reserved. All books and music are available for free, as our gift to Jesus and to those who will give away their lives for Him. Just contact us with a mailing address at P.O. Box 68309, Indianapolis, IN 46268 or email us at RealPeople@JesusLifeTogether.com. May His Grace and Life be upon you, as you wear His Name, walk His Path, and place All at His Feet.