Kubwelera ku chiyambidwe

4/8/2003

  Chapters

 1. Mkwatibwi Akonzekera
 2. Kuchotsa Zipupa
 3. Zimathandauza Chiani Kukhala Wa Nsembe
 4. Yesu Yekha Ndiye Bwana
 5. Devedi Living'isitoni Ndi Mkate Ochokera Kumwamba
 6. Mulungu Wa Dongosolo Ndi Aefenso 4
 7. Maziko A Yesu
 8. Nyumba Ya Mulungu
 9. Mtima, Moyo, Maganizo Ndi Mphamvu
 10. Mapelekedwe A Ndalama Mu Ufumu Wa Mulungu
 11. Kufunduka Kwa Gulugufe
 12. Zochitika Mu Dziko La Chipembedzo
 13. Madziko Anayi A Choonadi
 14. Kubowoleza Kwa Ulemerero
 15. Mipando Isanu
 16. Kudzadzidwa Ndi Mzimu Woyera Pamodzi!!!
 17. Kudzodza Kwa Wonse Yesu Ndiye Banja
 18. Ubatizo Wa Yesu
 19. Kuyembekeza Pa Ambuye M'moyo Athu
 20. Mzimu Wotengeka Tengeka
 

Munkhoza kuchulukitsa bukhu loseli mutafunsa kwa mkozi ndipo muli ndi ufulu ochulukitsa monga lili bukhuli, koma bukhuli ndi losagulitsa pa mtengo uli wonse. (2 Akorinto 2:17 Mateyu 10:8)

©1985-2013 Haki Zote Zimehifadhiwa. Vitabu vyote na sauti zinapatikana bila malipo, kama zawadi kwa Yesu na wale ambao watatoa maisha yao kwa ajiili Yake. Wasiliana nasi kwa anwani ya barua ?. Na Neema Yake na Uzima Wake uwe juu yako, unapovaa Jina Lake na Kutembea katika Njia Zake. P.O. Box 68309, Indianapolis, IN 46268 USA or Contact@HouseChurch.com.